Algemene Voorwaarden

Bevestiging en inhoud van het huurcontract

 • Een huurcontract kan telefonisch, schriftelijk of via internet of e-mail afgesloten worden.
 • Met een boekingsaanvraag verbindt de huurder zich tot het aangaan van een huurcontract. Iedere boekingsaanvraag wordt bevestigd middels een boekingsbevestiging De bevestiging en factuur wordt per email verzonden.
 • De vakantiewoning kan met het maximale aantal personen van de boekingsbevestiging bewoond worden, waarbij kinderen als volwaardige personen meetellen. Het is niet toegestaan met meer personen dan in de boekingsbevestiging genoemd in het huis te verblijven.
 • De boekingsbevestiging bevat relevante gegevens voor verblijf in het vakantiehuis. Om een correcte boeking te hebben en eventuele misverstanden te voorkomen, is het raadzaam dat de huurder deze gegevens controleert. Voor eventuele gevolgen door fouten of incompleetheid van de gegevens, kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden. Eventuele fouten in de gegevens dienen binnen 7 dagen na het ontvangen van het huurcontract gemeld te worden.

Contractpartij

 • Een huurcontract wordt afgesloten tussen huurder en eigenaar. Corticy is geen contractpartij, heeft slechts een rol als intermediair en is verder op geen enkele manier verantwoordelijk. Betalingen vinden rechtstreeks plaats aan de eigenaar en niet aan Corticy.
 • Per huis kunnen verschillende voorwaarden van toepassing zijn.

Prijzen en betalingen

 • De prijzen zijn inclusief BTW.
 • Bij de prijs is geen schadeverzekering, annuleringsverzekering of reisverzekering inbegrepen. U wordt dringend geadviseerd deze zelf af te sluiten.
 • Een aanbetaling van 30%* van het huurbedrag (incl. bijkomende kosten en borg) dient binnen 7 dagen betaald te zijn. *Tenzij anders wordt aangegeven.
 • Het restant van de totaalsom dient uiterlijk 6 weken voor de huuraanvang te zijn voldaan op de bankrekening van de huiseigenaar.
 • Bij reservering op korte termijn, d.w.z. 6 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient de betaling direct en geheel te worden voldaan. Uw betalingsafschrift vormt samen met de boekingsbevestiging uw volledige huurovereenkomst.
 • Bij niet tijdige betaling is de eigenaar gerechtigd de reservering te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 5).

Borg

 • De huurder is verplicht een borgsom te betalen.
 • Teruggave van de borgsom wordt, uiterlijk 2 weken na verlaten van de vakantiewoning met verrekening van eventuele schade teruggestort op uw rekening, dan wel ter plekke verrekend.

Rechten en plichten van de huurder

 • De huurder kan, tenzij anders overeengekomen en per mail bevestigd, op de 1e dag van de huurperiode, de woning betrekken tussen 16.00 en 18.00 uur. Huurder ontvangt (na ontvangst slotbetaling en uiterlijk 3 weken van te voren) van eigenaar contactinformatie met de beheerder.
 • Huurder neemt ongeveer 45 minuten voor aankomst telefonisch contact op met de beheerder om een exacte afspraak te maken.
 • De huurder dient, tenzij anders overeengekomen en per mail bevestigd, op de laatste dag van de huurperiode de woning uiterlijk om 10.00 uur ‘s morgens te verlaten. Indien de huurder te laat vertrekt wordt een extra dag huur berekend.
 • De huurder heeft de plicht als goed huisvader zorg te dragen voor de vakantiewoning. Hieronder valt o.a. sneeuwvrij houden van terras, parkeerterrein en stoep.
 • Tijdens het verblijf in de vakantiewoning is de huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde huis, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door eigen toedoen en/of door mede-reisgenoten, geheel door de huurder vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Ook voor eventuele bijkomende kosten, zoals elektra en water is de huurder volledig aansprakelijk. De verhuurder is bij voorbaat gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend.
 • Omboeken is niet mogelijk

Annulering door de huurder

 • Bij annulering tot 6 weken (42 dagen) voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten de volledige aanbetaling.
 • Bij annulering tot 2 weken (14 dagen) voor aankomstdatum 90%.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang huurperiode is 100% van het huurbedrag verschuldigd.
 • Bij eventuele nieuwe verhuur na annulering, vergoedt de verhuurder het huurbedrag minus 20% terug aan de huurder. Indien er geen nieuwe verhuur optreedt is terugbetaling van het huurbedrag uitgesloten.

Afwijkende annuleringsvoorwaarden Residenz Scherrhof

 • Bij annulering tot 90 dagen voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 20% van het totaalbedrag van de huurovereenkomst.
 • Bij annulering tot 60 dagen voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 40% van het totaalbedrag van de huurovereenkomst.
 • Bij annulering tot 30 dagen voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 70% van het totaalbedrag van de huurovereenkomst.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang huurperiode is 100% van het totaalbedrag van de huurovereenkomst verschuldigd.
 • Omboeken is niet mogelijk

Klachten

 • De huurder dient een klacht, ontstaan bij aankomst op het verblijfadres of gedurende het verblijf, uiterlijk binnen 24 uur te melden aan de beheerder. De beheerder/eigenaar zal trachten de klacht onverwijld ter plaatse op te lossen.
 • Wordt het huurcontract door een gebrek aan het huis wezenlijk beïnvloed, dan heeft de huurder het recht het huurcontract op te zeggen. Voorwaarde is dat de huurder de beheerder/eigenaar gevraagd heeft het gebrek binnen redelijke termijn op te lossen en dat de tijd verstreken is zonder dat het gebrek opgelost is.
 • Een termijn om een probleem op te lossen moet in redelijkheid gehaald kunnen worden en het opzeggen van het contract mag geen andere reden hebben dan het gebrek aan het huis. Het contract dient schriftelijk opgezegd te worden.
 • Een klacht moet, voor zover mogelijk, ter plaatse worden ingediend. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij de eigenaar worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen. Verhuurder is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

Annulering door de eigenaar

 • De eigenaar kan voor de huuringang het huurcontract annuleren of opzeggen: A.) per onmiddellijke ingang indien de huurder zich niet houdt aan de bepalingen van het contract of indien hij door zijn gedrag anderen in gevaar brengt of zich anderszins storend gedraagt. B.) per onmiddellijke ingang wanneer het huurcontract geen doorgang kan vinden wegens oorzaken van overmacht die het verblijf van huurders in het huis verstoren of in gevaar brengen.
 • Zegt de eigenaar het contract op door de bepaling A hierboven dan dient de huurder de volledige huurprijs te betalen. Zegt de eigenaar het contract op door bepaling B voor huuraanvang, dan worden alle reeds betaalde huurbedragen terstond geretourneerd. Verdere aanspraken op vergoeding zijn uitgesloten. Zegt de verhuurder het contract op door bepaling B tijdens de huurperiode, dan krijgt de huurder een evenredig deel van het huurbedrag terug overeenkomend met de periode dat het huurcontract niet nagekomen is.

Verantwoordelijkheid eigenaar

 • Eigenaar staat borg voor een juiste beschrijving en een goede nakoming van de bepalingen in het huurcontract.
 • Eigenaar is niet verantwoordelijk voor incidentele storingen aan bijvoorbeeld de water-, stroom- of gas/olievoorziening, de bedrijfszekerheid van apparatuur, sluiten of verhuizing van bedrijven, voor natuurschade of klimatologische veranderingen. Ook is verhuurder niet verantwoordelijk voor eventuele bouw- of wegwerkzaamheden.
 • Verhuurder is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties, zoals oorlog, stakingen, militaire oefeningen, natuurgeweld en dergelijke.

Augustus 2016